درباره ما

 

 


همايش آفرينان جاويد

شرکت همايش آفرينان جاويد با سالها سابقه درخشان حاصل از تجارب موفق در امر برگزاري همايش ها
،کنفرانس ها وکنگره هاي بزرگ ملي و بين المللي و با به کارگيري کادري مجرب و توانمند ، توانسته نامي
معتبر از خود در اين زمينه برجاي گذارد. مديران و کارشناسان اين شرکت که از افراد متعهد و کارشناس در
زمينه برگزاري اجاس ها مي باشند تاکنون توانسته اند با درک حساسيت هاي خاص، مراسم هاي ملي و
بين المللي بسياري را در خور شأن نظام جمهوري اسامي ايران برگزار نمايند. اين شرکت با بهره مندي
از مشورت صاحبنظران در زمينه هاي علمي ، پژوهشي ، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي و با نگرشي کاماً نو و
تخصصي به برگزاري و مديريت اين گونه مراسم ها مي پردازد .

یکشنبه 21 مرداد 1397